Entrada vigor ley jurisdicción voluntaria : modificaciones código civil

Entrada vigor ley jurisdicción voluntaria : modificaciones código civil

El 23 de juliol va entrar en vigor la Llei 15/2005, de 2 de juliol, de jurisdicció voluntària. Amb aquesta reforma s’atribueix competència per a la tramitació i resolució dels seus expedients als Secretaris Judicials, als Notaris i als Registradors de la Propietat, Civils i Mercantils; de tal manera que es redueix la càrrega de treball no jurisdiccional als Jutges, els quals, no obstant, seguiran coneixent amb caràcter general sobre els expedients que afecten a l’interès públic o l’estat civil de les persones, que precisen una especial tutela, quan afecten a drets de menors o incapaços o quan es tracti d’expedients de naturalesa constitutiva.
Es modifiquen diversos articles del Codi Civil de l’àmbit del dret de família i incapacitat de les persones. S’adapta el Codi Civil i la LEC a la Convenció de Nacions Unides sobre drets de les persones discapacitades, que afecta al règim de tutela i curatela; estableix una nova terminologia en que abandona la utilització dels termes «incapaç» o «incapacitació» per la referència a «persones la capacitat de les quals està judicialment completada». Es contempla el dret d’altres confessions o col·lectius religiosos a celebrar matrimoni religiós amb efectes civils. Es modifica la determinació de la concurrència de requisits per contraure matrimoni i la seva celebració.
Destacar les competències que s’atribueixen als notaris: les parelles sense fills menors o fills emancipats podran separar-se o divorciar-se davant de notari; també se’ls atribueix el coneixement sobre presentació, adveració, obertura i protocolització dels testaments tancats, hològrafs i els atorgats en forma oral, a més de la declaració d’hereus abintestat i la venda extrajudicial de béns hipotecats. També podran celebrar matrimonis els notaris i registradors Registre Civil (a partir del 30 de juny de 2017).